ENACARD


Enacard

Cieľový druh zvieraťa

Psy.

Charakteristika

Liek obsahuje enalapril vo forme maleátu, derivát dvoch aminokyselín L-alaninu a L-prolinu. Enalapril je ester dikyseliny enalaprilátu. Po orálnom podaní sa enalapril ľahko absorbuje a potom hydrolyzuje na enalaprilát, vysoko špecifický dlhodobo pôsobiaci inhibítor ACE (enzým konvertujúci angiotenzín), ktorý neobsahuje sulfhydroxilovú skupinu.

Indikačná skupina

Veterinaria pharmaceutica. Kardiakum, vazodilatans, antihypertenzívum. kód ATCvet: QC09AA02

Indikácia

Liečba strednej, miernej a vážnej srdečnej nedostatočnosti psov spôsobenej mitrálnou regurgitáciou alebo dilatačnou kardiomyopatiou ako adjuvantná liečba s diuretikami. K zlepšeniu tolerancie k výcviku a zvýšenia percenta prežitia psov so strednou, miernou a vážnou srdcovou nedostatočnosťou. Liek je tiež určený na liečbu chronickej renálnej insuficiencie u psov. Enalapril preukázal účinnosť v redukcii progresu renálnej insuficiencie a súvisiacej proteinúrie u psov.

Kontradikcia

Nepoužívať u psov s preukázanou poruchou srdcového výdaja, napr. pri stenóze aorty. Liek sa neodporúča používať u gravidných súk. Bezpečnosť u chovných psov nebola stanovená. Nepoužívať s draslík šetriacimi diuretikami.

Nežiadúce účinky

Liek je všeobecne dobre tolerovaný. Celková incidencia vedľajších účinkov nebola podľa klinických študií u lieku signifikantne vyššia ako u placeba. Väčšina vedľajších účinkov je mierneho a prechodného charakteru a nevyžaduje prerušenie liečby. Občas sú hlásené klinické príznaky azotémie, letargie, ospalosť, hypotenzia, dezorientácia alebo inkoordinácia, v klinických pokusoch ale nebol signifikantný rozdiel v incidencii týchto hlásených príznakov medzi psami liečenými štandardným spôsobom a vehiculom a psami liečenými štandardným spôsobom a Enacardom.

Interakcia

Liek sa môže používať spoločne s iným štandardným spôsobom liečby (furosemid, thiazidové diuretiká) pre ošetrenie srdcovej nedostatočnosti u psov. Aj keď všetky klinické údaje vzťahujúce sa k terapii psov so srdečnou insuficienciou vychádzala z výsledkov liečby za súčasného použitia furosemidu, liek môže byť použitý u psov liečených thiazidovými diuretikami.

Zloženie

ENACARD 2,5 mg tbl. ad us. vet. Účinná látka: Enalaprili hydrogenomaleas 2,5 mg v jednej tablete Pomocné látky: Indigocarmini lacca aluminica (E-132), Excipient ENACARD 5 mg tbl. ad us. vet. Účinná látka: Enalaprili hydrogenomaleas 5,0 mg v jednej tablete Pomocné látky: Ferri oxidum rubrum (E-172), Excipient

Farmakokinetické údaje

Enalapril snižuje krevní tlak a inhibuje formování angiotensinu II z angiotensinu I prostrednictvím enzymu konvertujícího angiotensin (ACE). Enalapril zvyšuje prutok krve ledvinami a stupen glomerulární filtrace a zvyšuje exkreci sodíku. Mechanismus úcinku natriureze a mírného vzestupu sérového draslíku v souvislosti s podáním enalaprilu se vztahuje k poklesu aldosteronu, sekundárne k inhibici formace angiotenzinu II z angotenzinu I enzymem ACE. Nejvyšší plasmatické hladiny enalaprilatu se v krvi nacházejí asi za 2 hodiny po orální dávce 1mg/kg. K vylucování dochází predevším ledvinami.

Dávkovanie a spôsob podania

Perorálne. Odporúčaná dávka: 0,5 mg/kg jedenkrát denne. Pri nedostatočnej klinickej odpovedi v priebehu 2 týždňov po zahájení liečby liekom by sa mala dávka zvýšiť v závislosti na odpovedi pacienta až na maximum 0,5 mg/kg živej hmotnosti podávanej dvakrát denne. Nastavenie dávky (titrácia) sa môže uskutočniť po období dvoch až štyroch týždňov alebo rýchlejšie, pokiaľ je indikovaná prítomnosťou pretrvávajúcich príznakov zlyhania srdca. Psy sa majú pozorne sledovať počas 48 hodín po podaní prvej dávky alebo pri zvýšení dávky. S liečbou diuretikami sa začína najmenej jeden deň pred zahájením liečby liekom. Sledovanie pacienta má zahrňovať posúdenie renálnych funkcií pred a 2 až 7 dní po zahájení liečby liekom.

Upozornenie

Prerenálna azotémia je obvykle výsledkom hypotenzie indukovanej znížením kardiovaskulárnej činnosti. Látky znižujúce objem krvi, napr. diuretiká alebo látky spôsobujúce vazodilatáciu, napr.inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzýn (ACE) sa môžu príležitostne podieľať na znížení systémového krvného tlaku. To môže vyvolať hypotenzný stav alebo exacerbáciu nastávajúcej hypotenznej situácie a vyústenie do prerenálnej azotémie. Pokiaľ sa liek podáva súčasne s diuretikami, môže sa u psov s nepotvrdeným renálnym ochorením rozvinúť minoritný a prechodný vzostup močoviny v krvi alebo sérového kreatinínu. Renálne funkcie sa musia monitorovať pred a 2-7 dní po zahájení liečby liekom. Dávka diuretika alebo lieku sa redukuje alebo sa ich podávanie preruší, pokiaľ sa prejavia klinické príznaky hypotenzie alebo azotémie, prípadne koncentrácia močoviny v krvi alebo sérového kreatinínu signifikantne stúpnu nad hladinu pred terapiou. Periodické monitorovanie renálnych funkcií má byť kontinuálne. Po dávke zvýšenej z jedenkrát na dvakrát denne sa môžu objaviť klinické príznaky predávkovania (napr. azotémie), dávka by sa mala znížiť na jedenkrát denne.

Varovanie

Enalapril maleát je schválený pre používanie u ľudí. V prípade požitia bezprostredne vyhľadajte lekára, ten kontaktuje toxikologické centrum ku konzultácii, pokiaľ sa jedná o prípad konzumácie človekom. Neodporúča sa používať u gravidných súk. Bezpečnosť u chovných psov nebola stanovená.

Ochranné lehoty

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C, vyvarovať sa chvíľkového zahriatia nad 50°C. Uchovávať mimo dosahu detí.

Použitie, expirácia

3 roky

Balenie

28 tabliet (4 blistre po 7 tabliet)

Licencia

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007´
Lyon, Francúzsko

Názov prípravku

ENACARD tbl. ad us. vet. Enalapril maleat

Výrobca

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse, Francúzsko

Držiteľ registrácie

96/074/01-C 96/073/01-C 96/072/01-C 96/071/02-C

Poznámka

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Len pre zvieratá. Len na predpis veterinárneho lekára.