EURICAN HERPES 205


Eurican Herpes II

Cieľový druh

Psy (gravidné suky)

Lieková forma

Lyofilizát a riedidlo na prípravu emulzie na injekčné použitie.

Lyofilizát: biela peleta.

Riedidlo: homogénna biela emulzia.

Indikácia

Aktívna imunizácia gravidných súk za účelom prevencie mortality, klinických príznakov a lézií u šteniat spôsobených infekciou herpesvírusom psov v prvých dňoch života cez pasívnu imunitu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Pred použitím si vždy prečítajte písomnú informáciu a riaďte sa jej pokynmi.

SPC k tomuto prípravku nájdete na webových stránkach www.ema.europa.eu