HYORESP

1.             JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie.

 

2.             NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HYORESP injekční suspenze pro prasata

 

3.             OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka vakcíny (2 ml) obsahuje:

Mycoplasma hyopneumoniae inact., min………….. 3,0 ELISA. U*

Hydroxid hlinitý……………………………… 4,2 mg

Thiomersal……………………………………… 0,2 mg

Excipient, q.s. ……………………………………….2 ml

* Elisa. U: Jednotka relativní účinnosti ve srovnání s referenční vakcínou.

 

4.             INDIKACE

Aktivní imunizace prasat proti infekcím způsobeným Mycoplasma hyopneumoniae.

Nástup imunity: 14 dní od základní vakcinace

Trvání imunity: do konce výkrmu

5.             KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

 

6.             NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  • Po vakcinaci se může objevit přechodný edém v místě vpichu, který vymizí do 1 týdne.
  • Vakcinace může zapříčinit mírné zvýšení teploty (do 1oC) po přechodnou dobu (méně než 24 hodin po vakcinaci) bez jakýchkoliv následků na zdraví či užitkovost.
  • Vakcinace může výjimečně vyvolat hypersenzitivní stav. V takovém případě přistupte k symptomatické léčbě.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.             CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prase.

 

8.             DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulárně dávka 2ml podle následujícího vakcinačního schématu:

– buď 2 injekce v intervalu 3-4 týdnů od stáří 3 dnů

– nebo 1 injekce od věku 10 týdnů.

 

Výběr vakcinačního schématu závisí na znalosti konkrétní situace výskytu onemocnění v chovu. Vakcinace se musí provádět před kontaminací zvířat. Schéma s použitím 1 injekce bude proto limitováno na případy infekcí vyskytujících se ve 2. polovině výkrmu.

 

9.             POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Dodržujte běžné podmínky manipulace se zvířaty.

Před použitím lékovku protřepat.

Dodržujte běžné podmínky asepse.

 

10.           OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

11.           ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě +2 až +8°C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Udržujte mimo dosah a dohled dětí.

Spotřebujte ihned po otevření.

 

12.           ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

 

13.           ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.           DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2010

 

15.           DALŠÍ INFORMACE

 

Velikost balení: 5 dávek, 10 dávek, 25 dávek, 50 dávek, 100 dávek, 10 x 100 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.