RUVAX


Ruvax

1.            JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99, rue de l´Aviation, 69800 Saint Priest, Francie

 

2.            NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RUVAX injekční suspenze

 

3.            OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (2 ml) vakcíny obsahuje:

Léčivá látka:

Erysipelothrix rhusiopathiae (lyzát bakteriálních buněk), sérotyp 2, min.        1 ELISA UNIT*

Hydroxid hlinitý max.                                                                                                 4,2 mg   česky

Thiomersal max.                                                                                                         0,2 mg

Roztok chloridu sodného, q.s.                                                                                  2 ml

*1 ELISA U.: potřebné množství k získání indexu sérokonverze u zvířete (ELISA) dle EL

 

4.            INDIKACE

Aktivní imunizace prasat proti července.

Nástup imunity: od 3 týdne po ukončení primovakcinace. Imunita trvá po dobu 11 měsíců po druhé injekci.

 

5.            KONTRAINDIKACE

Žádné.

 

6.            NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při subkutánní aplikaci se může v místě aplikace vytvořit uzlík.

Vakcinace může vyvolat hypersenzitivní reakci u zvířat citlivých na červenkovou infekci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.            CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prase.

 

8.            DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikujte hluboko intramuskulárně do svaloviny krku za uchem (je možné též subkutánní podání).

Aplikujte dávku 2 ml podle následujícího schématu:

Budoucí chovná prasata (prasničky, mladí kanci) a chovná prasata:

Primovakcinace:

2 injekce v intervalu 3 – 4 týdnů před připuštěním

Revakcinace:

Půlročně.

– prasnice: na konci každé laktace, nebo v průběhu posledního měsíce březosti

– kanci: ne méně než 3 týdny před připuštěním

Výkrmová prasata

2 injekce v intervalu 3 – 4 týdnů, od 10. týdne věku.

 

9.            POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím vakcínu dobře protřepejte.

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Dodržujte běžné podmínky manipulace se zvířaty.

Dodržujte běžné podmínky asepse.

 

10.          OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

11.          ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C)

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívat po datumu expirace uvedeném na obalu.

 

12.          ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

13.          ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.          DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2009

 

15.          DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 5 x 2 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.